Kontakt
Ján Milec JAMI
  Turáková č. 751/4
  013 01   Teplička nad Váhom
  tel.: +421 0949 704 241
 

QR code
 Odporučte nás
  • Podeľte sa o pozitívnu skúsenosť z našej spolupráce a odporučte nás Vašim známym a priateľom:
Košík:je prázdny
bez DPH:0.00,- €
s DPH:0.00,- €
 Facebook

Obchodné a reklamačné podmienky


I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej „podmienky“) sa vzťahujú na nákup v internetovom obchode http://ww.topobuv.eu. Upresňujú a vymedzujú práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa)


Ján Milec JAMI
Turáková č. 751/4
013 01 Teplička nad Váhom,
IČO: 41889517, DIČ: 1022925739, IČDPH: SK1022925739
zapísaný v Živnostenskom registri Obvodného úradu Žilina č. 511-12374 a kupujúceho (spotrebiteľa, zákazníka).

2. Obchodné vzťahy  sa riadia  Obchodným zákonníkom (ak je kupujúcim právnická osoba, firma), resp. Občianskym zákonníkom (ak je kupujúcim fyzická osoba).

3. Obchodné vzťahy v prípade ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami okrem Občianskeho zákonníka, zákonom č. 108/2000 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji a zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa.

4. Kupujúcim je každá osoba (fyzická alebo právnická), ktorá odoslala po vyplnení elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu.

5. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru, cenu a množstvo tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo odoslaný e-mail na adresu predávajúceho.

6. Spotrebiteľ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

7. Pracovný čas – znamená čas v pracovných dňoch od 9:00 hod. do 17:00 hod

8. Odberné miesto – po telefonickom dohovore.

II. Objednávka, uzatvorenie zmluvy, odstúpenie od zmluvy

1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je úplné a pravdivé vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí. Každá objednávka musí obsahovať: meno kupujúceho, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo resp. e-mail, IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky spôsob úhrady a spôsob prevzatia tovaru. Predávajúci objednávky vybavuje v poradí, v akom sú doručené. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh uzavretia kúpnej zmluvy, akceptovanie návrhu zo strany prevádzkovateľa nastane e-mailovým (telefonickým) potvrdením objednávky, čím vzniká záväzkovo právny vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim.

2. Kupujúci môže stornovať objednávku iba v deň vystavenia objednávky a v prípade, že produkty neboli ešte predávajúcim fakturované. Objednávku je možné stornovať telefonicky alebo písomnou formou (e-mailom alebo poštou). Potvrdenie stornovania objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu písomnou formou (e-mailom alebo poštou).

3. Kupujúci (spotrebiteľ) je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy písomnou formou do siedmych pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci, ktorý je povinný zaslať nepoškodený tovar na adresu predávajúceho ako zásielku poistenú proti škodám spôsobeným prepravou tovaru – nie na dobierku

Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť spotrebiteľovi cenu zaplatenú za tovar alebo vrátiť spotrebiteľovi preddavok najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.

4. Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

• predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
• predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze,
• predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukového – obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela, ktoré spotrebiteľ rozbalil,
• predaj novín, časopisov a periodickej tlače,
• lotérie a iné podobné hry.

III. Dodacie podmienky

1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie sídlo (bydlisko) alebo miesto podnikania kupujúceho uvedeného v objednávkovom formulári obchodu. Tovar bude dodaný predávajúcim s využitím služby tretích subjektov ( kuriérska služba, pošta) alebo dodá tovar vlastnými prostriedkami, alebo na základe dohody s kupujúcim bude tovar pripravený k osobnému odberu.

2. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu čo možno v najkratšej dobe, po potvrdení elektronickej objednávky, dodacie lehoty sú 14 dní od objednania tovaru poštou alebo kuriérskou službou.. Kupujúci berie na vedomie, že uvádzané termíny dodávok majú orientačný charakter.

3. Tovar je pri preprave bezpečne zabalený v škatuli. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky a tieto potvrdiť na prepravnom liste. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované. Náklady na poštovné a balné sa zákazníkovi neúčtujú.

4. Predávajúci dodá kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (záručný list, daňový doklad).


IV. Kúpna cena, platba

1. Ceny uvedené na stránkach obchodu platia výhradne pre nákup prostredníctvom obchodného systému. Súčasťou ceny  sú už dopravné náklady, pokiaľ  nie je uvedené v popise produktu inak.

2. Spôsoby platby:

a) bankový prevod – po obdržaní Vašej objednávky zaplatíte celkovú kúpnu cenu vopred na náš bankový účet vedený vo VÚB a.s. Žilina, č. účtu SK84 0200 0000 0023 9036 2451 

Internetový obchod nikdy neposiela emailovú správu s informáciou, že sa menilo číslo účtu a žiadosťou o realizáciu prevodu tradičným spôsobom. V prípade, že ste dostali takúto správu – nerealizujte platbu, ani neodpovedajte na správu, ale bezodkladne prepošlite ju v nezmenenej podobe na adresu: topobuv@topobuv.sk.

3. Akčné ceny tovaru sú označené symbolom „akcia“ .


V. Záruka, reklamácie

1. Predávajúci poskytuje zákonom stanovenú záručnú dobu 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť prevzatím veci kupujúcim.

2. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho.

3. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nezodpovedá za poškodenie tovaru prepravou a za chyby tovaru, ktoré boli spôsobené v príčinnej súvislosti s jednaním alebo opomenutím kupujúceho. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním (používaním) výrobku v nevhodných podmienkach alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou.

4. Spotrebiteľ nemá ďalej používať vec, na ktorej zistil vadu. Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za vadu.

5. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, vrátane kópii predajného dokladu (faktúra), kópii dokladu o zaplatení a záručný list.

Adresa doručenia:
Ján Milec JAMI
Turáková č. 751/4
013 01 Teplička nad Váhom
s popisom "REKLAMÁCIA – internetový obchod"

Predávajúci sa zaväzuje oprávnenú reklamáciu vybaviť bezodkladne, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak.

VI. Ochrana osobných údajov

1. Informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej Republiky – Zákon 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

2.Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude od kupujúceho vyžadovať len údaje, ktoré slúžia výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy (meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska a adresu miesta doručenia, číslo telefónu a e-mailovú adresu).

3. Všetky údaje získané od zákazníkov slúžia výlučne pre vnútornú potrebu spoločnosti a neposkytuje ich tretím osobám. Výnimku predstavujú externý dopravcovia, ktorým sú údaje zákazníkov poskytované v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre bezproblémové doručenie tovaru. Bez výslovného súhlasu zákazníkov nakladáme s osobnými údajmi iba výhradne v rozsahu, ktorý pripúšťa zákon o ochrane osobných údajov.

VII. Záverečné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami výslovne dohodnuté inak. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok.

2. Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.

3. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. Elektronická forma komunikácie nie je akceptovateľná v prípade odstúpenia od zmluvy.

VIII. Platnosť

Obchodné podmienky platia od 01.07. 2012.

Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou záväznej objednávky.